Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums

 • Atrašanās vieta

Daugavpils pilsētas 10. pirmsskolas izglītības iestāde (turpmāk-iestāde)  ir Daugavpils pilsētas domes dibināta un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kas atrodas Jaunbūves mikrorajonā, Strādnieku ielā 56, LV-5417.

Iestādes teritorija ir nožogota. Teritorijā ir gājēju vārtiņi un divi vārti paredzēti apkalpojošam transportam.

 • Sociālā vide

Iestādi apmeklē gan Jaunbūves mikrorajonā dzīvojošie bērni, gan no citiem pilsētas mikrorajoniem. Lielākais bērnu skaits no pilnām ģimenēm, neliela daļa bērnu no daudzbērnu un maznodrošinātām ģimenēm. Izglītojamo sastāvs ir daudznacionāls: iestādi apmeklē krievu, latviešu, baltkrievu, poļu un citu tautību bērni.

 • Iestādes vēsture

Izglītības iestādes vēsture aizsākas 1976.gadā un pirmais iestādes nosaukums – Baltijas dzelzceļu pārvaldes Mācību iestāžu nodaļas mazbērnu novietne Nr.5. Visu pastāvēšanas periodu iestāde vairākas reizes mainīja savu nosaukumu. Kopš 2000.gada iestādes nosaukums – Daugavpils pilsētas 10.pirmsskolas izglītības iestāde, pamatojoties uz Izglītības pārvaldes 2000.gada 5.maija pavēli Nr.54 un saskaņā ar Izglītības likuma 26.pantu.

 • Iestādes vide

Iestāde atrodas pievilcīgā zaļā Jaunbūves mikrorajonā, kura ļoti populāra pilsētas iedzīvotāju vidē, mikrorajona skolu tuvumā un ērtā sabiedriskā autotransporta pieejamības vietā. Iestāde pastāvīgi gūst pašvaldības atbalstu, 2014.gadā tiek realizēts ERAF projekts „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkās”. Projekta rezultātā  renovēta ēka ar siltummezgla, ventilācijas, logu, durvju un jumta seguma nomaiņu. Papildus uzstādīta ugunsgrēka izziņošanas sistēma un ēkas zibens aizsardzība. Pilnīgi atjaunoti mazbērnu grupu nojumes, kāpnes, margas un priekštelpas. Iestādes renovācijas laikā tika nomainīti siltumbaterijas un siltumvadu sistēma.

Iestādē ir izveidota attīstoša vide aktīvai darbībai un rotaļai. 2020.gadā projekta “Bērnu rotaļu aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēs” ietvaros iestādes teritorijā tika uzstādīts mūsdienīgs rotaļu aprīkojums.

Izglītības iestādes darbības pamatmērķi

Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo:

Laikmetīgā vide iestādē, kurā tiek sekmēta bērna vispusīga attīstība, pozitīva pašsajūta, veselības nostiprināšana, ievērojot bērna garīgās, fiziskās un sociāli emocionālās spējas.

Iestādes misija:

Mūsdienīga, efektīva, demokrātiska, droša pirmsskolas iestāde, kurā aug un  mācās veseli, zinātkāri bērni, strādā profesionāli skolotāji sadarbībā ar līdzatbildīgiem vecākiem un sabiedrības institūcijām.

Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrēta veidā:

Atbildība – griba  un spēja paredzēt savas izvēles un rīcības sekas un rīkoties, respektējot cita cilvēka cieņu un brīvību;

Solidaritāte – izglītojamo, pedagogu, vecāku mijiedarbība, lai sasniegtu savstarpēji saistītus mērķus, kas vērsti uz bērnu kompetenču attīstību;

Līdzcietība – empātija, vēlme iejusties otra pārdzīvojumos un aktīvs atbalsts.

 

No dibināšanas laika iestādē darbojas 6 grupas.

Īstenotās izglītības programmas un izglītojamo skaits

uz 2021.g.1.septembri

 

Kods Izglītības programmas licences numurs Izglītības programmas nosaukums Bērnu skaits
01011121 V-5647 Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 126

Programmas realizēšana notiek  dažādās jomās:

 • Valodas joma – valodas un runas attīstīšana, stāstītmācīšana, orientēšanās apkārtnē, rakstītprasmes un lasītprasmes veidošana;
 • Sociālā un pilsoniskā joma – sociālās zinības un ētika, kultūra, sadzīves iemaņu veidošana, noteikumu ievērošana;
 • Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā joma – radošā darbība, sensoro spēju attīstīšana, darbības ar priekšmetiem, literatūra, mūzika;
 • Dabaszinātņu joma – iepazīšanās ar dabu, orientēšanās apkārtnē;
 • Matemātikas joma – matemātisko priekšstatu veidošana;
 • Tehnoloģiju joma – mājturība un tehnoloģijas (rokdarbi, konstruēšana, mājturība), iepazīstas ar tehnoloģijām, drošības noteikumiem to lietošanā;
 • Veselības un fiziskās aktivitātes joma – fiziskās aktivitātes, sporta spēles telpās un dabā, drošība, veselība

Papildus ir iespēja apmeklēt 3 interešu izglītības programmas:

 •  ,,Jautrā ritmika knipīšiem un podziņām”, bērniem vecumā no 4 līdz 7 gadiem;
 • „Priecīgās sirsniņas”, angļu valoda bērniem vecumā no 4 līdz 7 gadiem;
 • ,,Sporta/balles dejas” ,,Boginiča deju skola”, bērniem vecumā no 4 līdz 7 gadiem;
 • Iestāde piedāvā skolotāja-logopēda nodarbības, kuru speciālists sniedz atbalstu 5-7 gadus veciem bērniem un veic korekcijas darbu bērnu runas kvalitātes uzlabošanai.
 • Pirmsskolas izglītības iestādē darbojas programma „Atbalsts pozitīvai uzvedībai”- APU. Pēc programmas izstrādāti noteikumi, kā uzvesties katrā iestādes telpā (nodarbību telpā, guļamistabā, ēšanas laikā, kāpnēs, sporta zālē, mūzikas zālē, tualetē, gaitenī, rotaļu laukumiņā, logopēda un medmāsas kabinetos, latviešu valodas kabinetā). Noteikumi plakātu veidā izvietoti katrā iestādes telpā. Izglītojamajiem tiek skaidroti un iemācīti uzvedības noteikumi, kuri jāievēro pirmsskolas izglītības iestādē un ārpus, tiek skaidrotas noteikumu neievērošanas loģiskās sekas. Pedagogi un vecāki vienojās par noteikumu ievērošanu ne tikai iestādē, arī ārpus iestādes, mājās.