Daugavpils pilsētas 10.pirmsskolas izglītības iestāde  ir Daugavpils pilsētas pašvaldības  dibināta un Daugavpils pilsētas  Izglītības pārvaldes padotībā esoša vispārējās izglītības iestāde ,kura īsteno  pirmsskolas izglītības programmu.

Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums , Ministru kabineta noteikumi, kā arī Daugavpils pilsētas 10.pirmsskolas izglītības iestādes  nolikums  un citi normatīvie akti.

Mūsu iestāde atrodas pievilcīgā zaļā Jaunbūves mikrorajonā, kura ļoti populāra pilsētas iedzīvotāju vidē.
Kopējā teritorijas platība  – 6230 m²
Telpu platība- 957 m²

Iestāde apvieno bērnu ģimenes no lielākās Jaunbūves mikrorajona daļas, atrodas mikrorajonu skolu tuvumā un ērtā sabiedriskā autotransporta pieejamības vietā.

Iestādes darbības mērķis ir īstenot audzināšanas un izglītošanas procesu, kas nodrošinātu izglītības programmā noteikto mērķu sasniegšanu un mērķtiecīgu bērna sagatavošanu pamatizglītības ieguvei.

Iestādes vīzija: “Cilvēks ir vistuvāk sev, kad sasniedz to nopietnību, kāda piemīt bērnam rotaļājoties.” ( Hērakleits)

Vispusīga bērnu attīstība, saglabājot nacionālo identitāti, un sagatavošana pamatizglītības apguvei veicinošā, radošā, drošā, multikulturālā vidē.

Iestādē darbojas 6 grupas, kuras apmeklē 127 bērni. Iestāde uzņem bērnus no 1 gada vecuma. Īstenojam Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programmu.

Programmas kods: 0101 11 21,licence Nr. V-5651
Programmas realizēšana notiek krievu un latviešu valodā dažādās jomās:

  • tikumiskā
  • estētiskā
  • fiziskā audzināšanā
  • patstāvīgas darbības veidos( rotaļa,darbošanās dabā un sadzīvē).

Papildus ir iespēja apmeklēt 3 interešu izglītības programmas:

  • “Deju kamoliņš “( dejas/latviešu valoda),pasniedzēja Tatjana Fedotova
  • “Angļu valoda 4-7 gadus veciem bērniem,, Happy Hearts”, skolotāja Jeļena Cirša
  • “Sporta deju  pulciņš”,pasniedzējs Jevgeņijs Gubinskis
  • Iestādē strādā skolotājs -logopēds, kurš veic korekcijas darbu bērnu runas kvalitātes uzlabošanai un atbalsta sniegšanai bērniem no 5 gadu vecuma.